Algemene Voorwaarden

Hieronder staan onze algemene voorwaarden vermeld. U kunt ook het .pdf bestand downloaden door hier te klikken!

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Compusell Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem op 23 december 2009. Uitgave van Compusell Nederland, F B Deurvorststraat 56, 7071 BK Ulft.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Compusell Nederland, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 09082643 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op

15 januari 2010. Uitgave van Compusell Nederland, F B Deurvorststraat 56, 7071 BK Ulft.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle aanbiedingen en overeenkomsten met
Compusell Nederland, hierna te noemen ‘Compusell’, betreffende de verkoop en levering van alle
door Compusell gevoerde producten en/of diensten, waaronder computerconfiguraties, componenten, randapparatuur, software, reparatie en onderhoud van computerconfiguraties en alle eventueel daarmee verband houdende producten en/of diensten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarde dienen schriftelijk met Compusell overeengekomen te worden
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarop de klant zich wil beroepen, wordt door Compusell expliciet van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de vestiging van Compusell . Compusell behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2: Offertes en bestelling

2.1 Alle offertes van Compusell, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Geringe afwijkingen in de door Compusell verstrekte gegevens inzake afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën in prijslijsten, folders en brochures zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Compusell te verrichten wezenlijke andere prestatie. Compusell behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
2.3 Compusell behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2.4 Indien Compusell voor een klant een artikel besteld wat niet gangbaar is in het assortiment van
Compusell, is de klant verplicht dit artikel af te nemen. Compusell bepaalt of een artikel wel of niet
gangbaar is in haar assortiment.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Compusell een opdracht schriftelijk dan wel per email heeft bevestigd of nadat Compusell met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Automatisch verzonden e-mails dan wel automatisch verwerkte internetpagina’s gelden echter niet als bevestiging. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden Compusell niet, tenzij deze door
Compusell schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Compusell is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4: Annulering en wijziging

4.1 Voor annulering van een opdracht is de toestemming van Compusell vereist. Bij annulering van een aan Compusell verstrekte opdracht zijn alle door Compusell ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 20% der hoofdsom aan Compusell te voldoen, zonder dat Compusell gehouden is aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door Compusell zijn gemaakt, met uitzondering van producten en diensten conform artikel 2.4.
4.2 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd het recht van Compusell op vergoeding wegens winstderving komende van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende volledige schade.
4.3 Indien Compusell door overmacht of andere omstandigheden buiten zijn macht om wordt verhinderd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is Compusell gerechtigd, ter zijne keuze, de uitvoering op te schorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een aan de opdrachtgever gerichte brief, telefax of e-mail ontbonden te verklaren, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5: Prijs

5.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in de vestiging van Compusell, in euro’s en inclusief BTW en exclusief vracht, montage, installatie, configuratie, in bedrijfstelling en instructie onder voorbehoud van prijswijzigingen.
5.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of verzending onder rembours, dient de betaling van de door Compusell geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Compusell bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne
kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend
op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 200,=. Indien Compusell hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Compusell Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Doetinchem op 23 december 2009. Uitgave van Compusell Nederland, F B Deurvorststraat 56, 7071 BK Ulft.

Pagina 2 van 6

Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
5.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5.5 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer, bezorging en personeel is Compusell gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen (bijvoorbeeld: verhoging van rechten, accijnzen etc.) behoud Compusell zich het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
5.6 Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.
5.7 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Compusell is slechts aansprakelijk voor de door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Compusell in het nakomen van zijn contractuele verplichtingen jegens wederpartij, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt als in lid 2 is bepaald.
6.2 De in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheden zijn als volgt beperkt: a. Schade wordt slechts vergoed tot een bedrag van € 5.000.= per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen;
b. Compusell is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld bedrijfstagnatie, winst- of omzetderving, renteverliezen, kosten van technische expertise en juridische adviezen en bijstand, het verloren gaan van gegevens, of het verloren gaan of de vermindering van de integriteit van gegevens.
c. Voor zover leveranciers of onderaannemers zich jegens Compusell kunnen beroepen op exoneratieclausules welke een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid jegens Compusell met zich meebrengen of op bepalingen welke zich op vaststelling van rechtsfeiten, zoals de hoogte van schade, kan Compusell zich jegens wederpartij op dezelfde bepalingen beroepen.
d. Schadeclaims dienen onverwijld, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn of, indien de overeenkomst ook in onderhoud voorziet, na afloop van de onderhoudsplicht volledig en schriftelijk bij aangetekend schrijven bij Compusell te worden ingediend. Voor niet tijdig, niet volledig, of niet bij aangetekend schrijven geclaimde schade is Compusell niet aansprakelijk.
e. Alle bepalingen welke tussen partijen bij deze overeenkomst ter beperking van de aansprakelijkheid
zijn bedongen, zijn mede bedongen ten behoeve van de werknemers van Compusell en door
Compusell bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.
f. Ongeacht enig andersluidend beding is Compusell niet meer of anders aansprakelijk dan in de voorgaande leden is bepaald.
6.3 In afwijking van hetgeen onder 6.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
6.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Compusell aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Compusell toegerekend kunnen worden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Compusell Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Doetinchem op 23 december 2009. Uitgave van Compusell Nederland, F B Deurvorststraat 56, 7071 BK Ulft.

Pagina 3 van 6

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Compusell aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.5 Ingeval Compusell, ondanks het in de voorgaande leden bepaalde, aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door Compusell gesloten verzekering wordt uitgekeerd, dan wel wanneer Compusell in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat Compusell ter zake die schade kan verhalen op derden.

Artikel 7: Risico

7.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Compusell.
7.2 Compusell is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Compusell behoudt zich het eigendom van de aan koper krachtens de overeenkomst (af) geleverde, (af)te leveren zaken voor, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, evenals totdat de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper geheel zijn voldaan. Alle door Compusell geleverde zaken, dooronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden, enzovoort blijven eigendom van Compusell totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of aan de andere kant deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan of te leveren, behoudens voor zover koper op dat moment aan al zijn in lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
8.3 In het geval koper in strijd handelt met de in lid 2 genoemde verplichtingen heeft Compusell het recht alle door haar (af)geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht Compusell daartoe alle medewerking te verlenen , met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

Artikel 9: Leveringstermijn en levering

9.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. De door Compusell gehanteerde termijnen zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen. Voor overschrijding is Compusell nimmer aansprakelijk.
9.2 Compusell is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim indien zij van koper een schriftelijke in gebreke stelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.
9.3 Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal koper het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Compusell te verrichten of te doen verrichten, tenzij de
overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet cq grove schuld van de directie van Compusell en/of haar leidinggevende onder geschikte.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Compusell Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Doetinchem op 23 december 2009. Uitgave van Compusell Nederland, F B Deurvorststraat 56, 7071 BK Ulft.

Pagina 4 van 6

9.4 Compusell is gerechtigd in gedeelten te leveren. Iedere levering geldt als een aparte overeenkomst en kan afzonderlijk worden gefactureerd.
9.5 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk, naar info@compusell.nl kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10: Garantie

10.1 Compusell is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. In alle gevallen geldt de fabrieksgarantie, tenzij door Compusell anders aangegeven.
10.2 Compusell verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, cartridges, inkt en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
10.3 Met betrekking tot producten van derden is Compusell tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
10.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 30 dagen.
10.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door stof, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Compusell liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade " worden geconstateerd, behoudt Compusell zich het doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussenrecht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
10.6 Compusell garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
10.7 De in artikel 10.6 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Compusell en Compusell hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
10.8 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Compusell de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Compusell, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan Compusell te verschaffen.
10.9 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Compusell, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
10.10 Indien de door Compusell verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Compusell Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Doetinchem op 23 december 2009. Uitgave van Compusell Nederland, F B Deurvorststraat 56, 7071 BK Ulft.

Pagina 5 van 6

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Compusell Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Doetinchem op 23 december 2009. Uitgave van Compusell Nederland, F B Deurvorststraat 56, 7071 BK Ulft.

Pagina 6 van 6

Artikel 11: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen is niet van toepassing.
11.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in het geval van de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Compusell blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter of het geschil aan arbitrage te onderwerpen.
11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Software

12.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, dient de verzegelde informatiedrager binnen 8 dagen te retourneren aan Compusell.

Artikel 13: Copyright website

13.1 In geen enkele vorm mag tekst- of beeldmateriaal van de Compusell website worden gekopieerd zonder vooraf schriftelijke toestemming.

Artikel 14: Overige Bepalingen

14.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
14.2 De koper van goederen van Compusell geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Compusell in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Compusell voor
marketing activiteiten.

×

Goedendag!

Toch liever bellen? 0315-640203!

× Vragen? Whatsapp ons!